Week van de veiligheid 23 tot 27 oktober 2017

Jaarlijks wordt er één week georganiseerd die als nationale Week van de Veiligheid bekend staat.
De reden hiervoor is om ondernemers en hun personeel, maar ook scholen, bewust te maken van het belang van het nemen van preventieve maatregelen. Om deze reden organiseert onze scholengemeenschap verschillende sensibiliseringsacties per leerjaar.

 • Infosessie over oogbescherming voor alle leerlingen van het derde leerjaar
  Ieder jaar worden er in België duizenden werknemers deels of volledig blind door oogkwetsuren opgelopen tijdens het werk! Kwetsuren die konden worden vermeden, had men gelaat- of oogbescherming gebruikt!! Beschadig je je ogen, dan heb je problemen die dikwijls blijvend kunnen zijn.
  Ook in onze werkplaatsen is er omwille van de diverse opleidingsprojecten vaak gevaar voor oogletsels. Het is dus belangrijk dat hier de ter beschikking gestelde, persoonlijke beschermingsmiddelen voor de ogen effectief gebruikt worden.
 • Infosessie over gehoorbescherming voor alle leerlingen van het vierde leerjaar
  Eén op de zes mensen wereldwijd heeft te kampen met gehoorverlies. We leven in een extreem luidruchtige wereld met geluidsniveaus die ons gehoor langdurig belasten. Onderzoek heeft aangetoond dat gehoorverlies voor een groot deel kan voorkomen worden door gehoorbescherming te dragen.
  Ook in onze werkplaatsen wordt er omwille van de diverse opleidingsprojecten veel geluid geproduceerd. Het is dus belangrijk dat hier de ter beschikking gestelde, persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gehoor effectief gebruikt worden.
 • Infosessie over gevaarlijke producten voor alle leerlingen van het vijfde leerjaar
  Gevaarlijke stoffen komen op heel veel werkplekken voor. Het kan gaan om heel alledaagse producten zoals printerinkt, maar ook om complexe chemische verbindingen die onbekend zijn bij het grote publiek. Veel chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de mens en/of het leefmilieu. 
 • Infosessie over risicoanalyse voor alle leerlingen van het zesde leerjaar
  Bij een risicoanalyse worden mogelijke gevaren benoemd en in kaart gebracht. Per gevaar wordt de kans van het optreden ervan bepaald en wordt vervolgens berekend wat als gevolg de schade is die op zou kunnen treden als dit gevaar zich daadwerkelijk voor doet. De bedoeling van een risicoanalyse is dat er na de analyse wordt vastgesteld op welke wijze de risico's beheerst kunnen worden, of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. 
Print-vriendelijke versiePDF versie

     

Comments